This job has expired

Partnerships and Development Manager

Employer
RNIB
Location
Wales
Salary
£40738 - £44811 per annum
Closing date
7 Jul 2022

View more

Function
Management
Sector
Disability
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

We're the Royal National Institute of Blind People (RNIB) and we're here for everyone affected by sight loss. Working for us means working for one of the UK's biggest charities, supporting almost two million people living with sight loss in the UK.

Partner relationships are integral to the future of RNIB and to the successful delivery of support to blind and partially sighted people.

The Wales Partnerships and Development Manager will be part of a team working across the UK facilitating greater access to services and support for blind and partially sighted customers, enabling RNIB to reach more people through partnerships and make the most of opportunities to generate income from statutory and lottery funders in Wales. They will play a central role securing support, mainly through grants, in support of RNIB's work in support of its customers.

In the role of National Partnerships and Development Manager you will secure five and six figure grants (working with internal and external partners) to facilitate the delivery of exciting, often innovative services and support delivered throughout Wales.

With experience of financially rewarding relationship and partnership development, you will have an understanding of the statutory and lottery distributor landscape in Wales and the UK and the issues affecting the charities supported by lottery and statutory agencies. The post will involve some travel.

In exchange we offer a competitive salary, a stimulating and supportive working environment and a benefits package including:

  • 26 days holiday per year (plus bank holidays), which increase with service.
  • Excellent pension schemes

RNIB is committed to being led by our customers (blind and partially sighted people), and one of the ways we do this is through active involvement and engagement in many of our work activities, including the recruitment of new members of staff.

Please be aware that blind and partially sighted volunteers may be involved in the recruitment and selection process for this vacancy; including reviewing job applications and CV's, shortlisting and interviews and selection tests.

RNIB is committed to being an Equal Opportunities organisation and we welcome applications from people with sight loss.

Ni yw'r Royal National Institute of Blind People (RNIB) ac rydym yma i bawb y mae colled golwg yn effeithio arnynt. Mae gweithio i ni yn golygu gweithio i un o elusennau mwyaf y DU, gan gefnogi bron i ddwy filiwn o bobl sy'n byw gyda cholled golwg yn y DU.

Mae perthnasoedd â phartneriaid yn rhan greiddiol o ddyfodol yr RNIB ac i ddarparu cefnogaeth lwyddiannus i bobl ddall ac â golwg rhannol.

Bydd Rheolwr Partneriaethau a Datblygu Cymru yn rhan o dîm sy'n gweithio ar draws y DU gan hwyluso mwy o fynediad at wasanaethau a chefnogaeth i gwsmeriaid dall ac â golwg rhannol, gan alluogi'r RNIB i gyrraedd mwy o bobl drwy bartneriaethau a gwneud y gorau o gyfleoedd i gynhyrchu incwm gan gyllidwyr statudol a loteri yng Nghymru. Bydd yn chwarae rhan ganolog o ran sicrhau cefnogaeth, yn bennaf drwy grantiau, i gefnogi gwaith yr RNIB i gefnogi ei gwsmeriaid.

Yn rôl y Rheolwr Partneriaethau a Datblygu Cenedlaethol byddwch yn sicrhau grantiau pump a chwe ffigwr (gan weithio gyda phartneriaid mewnol ac allanol) i hwyluso'r gwaith o ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth arloesol a chyffrous yn aml, a ddarperir ledled Cymru.

Gyda phrofiad o ddatblygu perthnasoedd a phartneriaethau sy'n rhoi boddhad ariannol, bydd gennych ddealltwriaeth o'r tirlun dosbarthwyr statudol a loteri yng Nghymru a'r DU a'r materion sy'n effeithio ar yr elusennau a gefnogir gan y loteri ac asiantaethau statudol. Bydd y swydd yn cynnwys rhywfaint o deithio.

Am hyn, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol, amgylchedd gwaith ysgogol a chefnogol a phecyn manteision sy'n cynnwys y canlynol:

  • 26 diwrnod o wyliau y flwyddyn (a gwyliau banc), sy'n cynyddu gyda gwasanaeth.
  • Cynlluniau pensiwn rhagorol.

Mae'r RNIB wedi ymrwymo i gael ein harwain gan ein cwsmeriaid (pobl ddall ac â golwg rhannol), ac un o'r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw drwy ymwneud ac ymgysylltu gweithredol â llawer o'n gweithgareddau gwaith, gan gynnwys recriwtio aelodau newydd o staff.

Cofiwch y gall gwirfoddolwyr dall ac â golwg rhannol fod yn rhan o'r broses recriwtio a dethol ar gyfer y swydd wag hon; gan gynnwys adolygu ceisiadau am swyddi a CVs, llunio rhestr fer, a'r cyfweliadau a'r profion dethol.

Mae'r RNIB wedi ymrwymo i fod yn sefydliad Cyfle Cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl â cholled golwg.

Company

RNIB (the Royal National Institute of Blind People) is a large, national charity offering information, support and advice to two million blind and partially sighted people throughout the UK. Founded in 1868, RNIB has an annual income of more than £114m, over 1,700 employees and 4,800 volunteers. It is headquartered in London.

RNIB’s vision is of a world where people who are blind and partially sighted enjoy the same rights, responsibilities, opportunities and quality of life as people who are fully sighted.

RNIB began life as in 1868 as the British and Foreign Blind Association for Improving the Embossed Literature of the Blind. It was founded by a partially sighted doctor, Thomas Rhodes Armitage. In 1949 the charity received a Royal Charter and, in 1953, changed its name to the Royal National Institute for the Blind. In 2002, RNIB became a membership organisation and changed its name again - to the Royal National Institute of Blind People, rather than for Blind People. Under RNIB’s Royal Charter and Bye-laws, the majority of its trustees must be blind or partially sighted.

One of the charity’s flagship services, Talking Books, began in 1935 and is still very popular. It gives access to 23,000 fiction and non-fiction books for adults and children. Subscribers can receive the books on a CD, USB stick, an app or mp3 format. They can also use RNIB’s digital download service or borrow from 22,000 braille books and 5,000 giant print books.

The charity runs an online shop and has four resource centres which sell accessible products. Products include talking clocks and watches, large button telephones, cookery aids and tactile toys and games.

RNIB’s Helpline has been running since 1997. Callers through the Helpline can reach the charity’s advice and counselling teams. The Advice Service is able to give advice to blind and partially sighted people, carers, friends, relatives and organisations helping people with sight loss. Common issues include eye conditions, registering sight loss, employment, education and benefits.

RNIB’s Counselling Team is a small group of telephone and online counsellors who give people struggling with the onset of sight loss the opportunity to talk about their feelings and gain support. Calls or sessions are not charged.

RNIB has recently decided to amalgamate its 24,000 membership in a new community called RNIB Connect. Membership is free and includes the charity’s 8,000 strong campaigning network and the charity Action for Blind People’s Action Connect online community (Action for Blind People became an associate charity of RNIB in 2009).

RNIB is also an active campaigning charity. It has 8,000 campaign supporters and campaign staff stationed across the UK. Recent campaigns have concerned the new Personal Independence Payments and changes to Attendance Allowance. The charity also undertakes permanent campaigning on transport and retail accessibility and pavement obstructions.

Find Us
Telephone
0303 123 9999
Location
105 Judd Street,
London
WC1H 9NE
GB
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert