This job has expired

Third Sector Link Officer (x 2 posts) - Swyddog Cyswllt â’r Trydydd Sector (2 swydd)

Employer
GAVO (Gwent Association of Voluntary Organisations)
Location
Newport
Salary
Scp 27 – 30, £24,659 - £27,358
Closing date
17 Jun 2022

View more

Hours
Full Time
Contract Type
Contract
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Third Sector Link Officer (x 2 posts)
Salary Scp 27 – 30, £24,659 - £27,358
37 hours per week
Based in Newport; 1 x post East, 1 x post West
Fixed term for 12 months

GAVO supports, facilitates and brokers positive change in the well-being of people and communities through collaborative approaches

In Partnership with Aneurin Bevan University Health Board

GAVO (Gwent Association of Voluntary Organisations) was established in 1927 and is now the longest-standing and largest County Voluntary Council in Wales. We are committed to strengthening the effectiveness of the Voluntary and Community Sector across Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire and Newport.

In partnership with ABUHB, the Third Sector Link Officer will work with partner colleagues in primary care services via GP Surgeries to support providing patients with the right help at the right time in the right place. This role will be an important part of the Multi-Disciplinary Team (MDT’s) model and it is essential that the post holder has experience of working in the third sector and the ability to collaborate and work in partnership across a wide spectrum of services. The post holder will build good working relationships with surgery staff, allied professionals, community groups and third sector organisations providing the health, social care and wellbeing support in the area.

Newport is a multi-cultural city with its own unique atmosphere and population. Demand for healthcare is growing and will continue to grow. Newport’s Neighbourhood Care Networks’ ambition is to create a new, more integrated system of primary and community care in partnership with our local government and independent/third sector colleagues across Newport.

No CVs accepted. Only shortlisted candidates will be contacted. This post requires an Enhanced DBS check

GAVO is committed to working towards its workforce being more representative of the population that we serve and particularly welcomes applications from people from minority ethnic communities. Selection will be made on ability and skills to undertake the role.

Closing Date: Tuesday 17th June 2022 at 10am
Interview Date: To be confirmed

Swyddog Cyswllt â’r Trydydd Sector (2 swydd)
Cyflog Scp 27 - 30 £24,659 - £27,358
37 awr yr wythnos
Yn gweithio yng Nghasnewydd; 1 swydd yn y Dwyrain, 1 swydd yn y Gorllewin
Cyfnod penodol am 12 mis

Mae GAVO yn cefnogi, yn hwyluso ac yn trefnu newid cadarnhaol i lesiant pobl a chymunedau drwy ddulliau cydweithredol

Mewn Partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Sefydlwyd GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent) yn 1927, ac erbyn heddiw dyma’r Cyngor Gwirfoddol Sirol hynaf a mwyaf yng Nghymru. Rydym wedi ymrwymo i gryfhau effeithiolrwydd y Sector Gwirfoddol a Chymunedol ledled Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy a Chasnewydd.

Mewn partneriaeth ag ABUHB, bydd Swyddog Cyswllt â’r Trydydd Sector yn gweithio gyda chydweithwyr partner mewn gwasanaethau gofal sylfaenol drwy Feddygfeydd i helpu i roi’r cymorth iawn i gleifion ar yr adeg iawn yn y lle iawn. Bydd y rôl hon yn rhan bwysig o fodel y Tîm Amlddisgyblaeth, ac mae’n hanfodol bod gan ddeiliad y swydd brofiad o weithio yn y trydydd sector ac yn gallu cydweithio a gweithio mewn partneriaeth ar draws sbectrwm eang. Bydd deiliad y swydd yn meithrin perthynas waith dda gyda staff meddygfeydd, gweithwyr proffesiynol perthynol, grwpiau cymunedol a sefydliadau trydydd sector sy’n darparu cymorth iechyd, gofal cymdeithasol a lles yn yr ardal.

Mae Casnewydd yn ddinas amlddiwylliannol gyda phoblogaeth a’i hawyrgylch unigryw ei hun. Mae’r galw am ofal iechyd yn cynyddu a bydd yn parhau i gynyddu. Uchelgais Rhwydweithiau Gofal yn y Gymdogaeth Casnewydd yw creu system ofal sylfaenol a chymunedol newydd a mwy integredig mewn partneriaeth â’n cydweithwyr yn y sector llywodraeth leol a’r sector annibynnol/trydydd sector ledled Casnewydd.

Ni dderbynnir CVs. Dim ond ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer y byddwn ni’n cysylltu â nhw. Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar gyfer y swydd hon.

Mae GAVO wedi ymrwymo i geisio sicrhau gweithlu sy’n fwy cynrychioliadol o’r boblogaeth mae’n ei gwasanaethu, ac mae’n croesawu ceisiadau gan bobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig yn arbennig. Detholir ar sail gallu a sgiliau i gyflawni’r swydd.

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 17 Mehefin 2022 am 10am
Dyddiad y Cyfweliad: I gael ei gadarnhau

Company

GAVO was established in 1927 and is now the longest-standing and largest County Voluntary Council in Wales.

We are committed to strengthening the effectiveness of the Voluntary and Community Sector across Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire and Newport.

Our Vision
A society where communities, individuals, partner organisations and the third sector work together in a culture of equality, shared ownership, responsibility and support to build a sustainable future.

Our Mission
To improve the lives and opportunities of communities through partnership and collaboration.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert