This job has expired

Finance & Governance Officer

Employer
GAVO (Gwent Association of Voluntary Organisations)
Location
Brynmawr
Salary
£21073 - £223112 per annum
Closing date
13 May 2022

View more

Function
Finance & Legal
Sector
Community
Hours
Full Time
Contract Type
Contract
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Finance & Governance Officer
SCP 22 - 25 £21,073 - £23,112 pa
Starting Salary SCP 22 £21,073 pa
Full Time 37 hours per week – Monday to Friday
Brynmawr (with the requirement to work from other offices in Blaenau Gwent if necessary)
Funded until 31st March 2023

The Welsh Government’s Communities for Work Plus programme will provide the infrastructure to support the ongoing delivery of Communities for Work. It will take forward the learning from the Lift Programme and enable Lead Delivery Bodies to enhance their employment focused support for those, often with complex barriers, who are furthest from the labour market.

The programme will support individuals who are in or at risk of poverty, consistent with the obligations under the Well-Being of Future Generations (Wales) Act. It will work with key stakeholders such as Families First, Flying Start and Supporting People in providing pathways between programmes to provide interventions and support to prevent worklessness and economic inactivity. It will provide support for participants who fall outside the currently tightly defined geographical boundaries and eligibility criteria of Communities for Work and other ESF funded programmes.

The role of the Finance & Governance Officer is to support the continuation of the Communities for Work operations, in accordance with the Welsh Government and European Structural Fund guidance and priorities. The postholder will record expenditure, maintain financial spreadsheets, secure hard copy or certified compliance evidence (in line with WEFO’s Eligibility Guidance), to ensure compliance with robust monitoring systems, and coordinate the barriers fund and supporting documentation.

Previous experience with financial software and budget control is essential.

No CVs accepted. Applicants will only be contacted if they are successful in securing an interview.

GAVO is committed to working towards its workforce being more representative of the population that we serve and particularly welcomes applications from people from minority ethnic communities. Selection will be made on ability and skills to undertake the role.

Closing date for applications: Friday 13th May 2022 at 10am
Interview date: Week Commencing 23rd May 2022


Swyddog Cyllid A Llywodraethu
SCP 22 – 25 £21,073 - £23,112 y flwyddyn
Cyflog yn dechrau ar SCP 22 £21,073 
Llawn Amser 37 awr yr wythnos – o ddydd Llun i ddydd Gwener
Brynmawr (a gweithio mewn swyddfeydd eraill ym Mlaenau Gwent os bydd angen)
Wedi’i chyllido hyd at 31ain Mawrth 2023

Bydd rhaglen Cymunedau am Waith a Mwy Llywodraeth Cymru yn darparu’r seilwaith i gefnogi’r ddarpariaeth barhaus o Gymunedau am Waith. Bydd yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn y Rhaglen Esgyn, ac yn galluogi Cyrff Cyflawni Arweiniol i wella’r cymorth sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth ar gyfer y rheini, sy'n aml â rhwystrau cymhleth, sydd bellaf o’r farchnad lafur.

Bydd y rhaglen yn cefnogi unigolion mewn tlodi neu sydd â risg o fod mewn tlodi, gan ddilyn y rhwymedigaethau dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol fel Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg a Chefnogi Pobl er mwyn darparu llwybrau rhwng rhaglenni er mwyn darparu ymyriadau a chefnogaeth i atal diweithdra ac anweithgarwch economaidd. Bydd yn darparu cymorth i gyfranogwyr sydd y tu allan i'r ffiniau daearyddol a’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer Cymunedau am Waith a rhaglenni eraill sy’n cael eu hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sydd wedi’u diffinio’n fanwl iawn ar hyn o bryd.

Rôl y Swyddog Cyllid a Llywodraethu yw cefnogi parhad gweithrediadau Cymunedau am Waith, yn unol â chanllawiau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a Chronfa Strwythurol Ewrop. Bydd deiliad y swydd yn cofnodi gwariant, yn cadw taenlenni ariannol, yn sicrhau copi caled neu dystiolaeth o gydymffurfio ardystiedig (yn unol â Chanllawiau Cymhwysedd WEFO), i sicrhau cydymffurfiad â systemau monitro cadarn, ac yn cydlynu’r gronfa rhwystrau a dogfennau ategol.

Mae hi’n hanfodol cael profiad o feddalwedd ariannol a rheoli cyllideb.

Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw.

Mae GAVO wedi ymrwymo i geisio sicrhau gweithlu sy’n fwy cynrychioliadol o’r boblogaeth mae’n ei gwasanaethu, ac mae’n croesawu ceisiadau gan bobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig yn arbennig. Detholir ar sail gallu a sgiliau i gyflawni’r swydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener 13 Mai 2022 am 10am
Dyddiad cyfweld: Wythnos yn Dechrau 23 Mai 2022

Company

GAVO was established in 1927 and is now the longest-standing and largest County Voluntary Council in Wales.

We are committed to strengthening the effectiveness of the Voluntary and Community Sector across Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire and Newport.

Our Vision
A society where communities, individuals, partner organisations and the third sector work together in a culture of equality, shared ownership, responsibility and support to build a sustainable future.

Our Mission
To improve the lives and opportunities of communities through partnership and collaboration.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert