This job has expired

Programme Delivery Officer - Wales

Employer
CHM
Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£24,000 - £28,000 pa
Closing date
26 Dec 2021
You need to sign in or create an account to save a job.

Programme Delivery Officer Wales
Location: Cardiff, Wales, United Kingdom
COVID-19 remote
Full time (35hrs/week), Cardiff / Fixed Term contact until 31st March 2023
Salary: £24,000 - £28,000 per annum

Amser llawn (35 awr yr wythnos), Caerdydd / Swydd llawn amser am gyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2023

Cyflog: £24,000 - £28,000 y flwyddyn

Dyddiad cau: 10am, 4 Ionawr 2022

A new opportunity has opened up in this charity’s Programme Delivery and Learning Department. The organisation is an education charity that puts film at the heart of children and young people’s educational, cultural and personal development. They are proud to say that over half of UK schools engage with our exciting programme of film clubs, cinema screenings, resources and training.

Reporting to a Programme Delivery Manager and working closely with a Programme Delivery Coordinator, the Account Support team and with the Learning team, Programme Delivery Officers play a key role in engaging schools and youth organisations, supporting them to deliver the best possible service of learning through and with film, to children and young people. They work alongside the Marketing and Communications and Accounts Support teams on the full programme, from recruitment to advocacy and deliver an excellent level of customer service. Programme Delivery Officers also work closely with their assigned Programme Delivery Coordinator to develop and plug into a strong in this charity'snational network of organisations including the BFI, FAN and other arts & education bodies.

The successful candidate will have excellent customer services skills; a good understanding of the education market and how teachers can use film to meet their teaching and learning objectives; a good working knowledge of CRM systems; a good understanding of the BFI, the FAN network and other regional film and/or arts organisations, and experience of interpreting and reporting on data. Excellent communication skills, verbal and written, in both English and Welsh is an essential requirement for this role.

Mae cyfle newydd wedi agor yn Adran Cyflenwi a Dysgu Rhaglenni'r elusen hon. Mae'r sefydliad yn elusen addysg sy'n rhoi ffilm wrth galon datblygiad addysgol, diwylliannol a phersonol plant a phobl ifanc. Maent yn falch o ddweud bod dros hanner ysgolion y DU yn ymgysylltu â'n rhaglen gyffrous o glybiau ffilm, dangosiadau sinema, adnoddau a hyfforddiant.

Gan adrodd i Reolwr Gweithredu Rhaglenni a chydweithio’n agos â Chydlynydd Gweithredu Rhaglenni, y tîm Cymorth Cyfrifon a’r tîm Dysgu, mae Swyddogion Gweithredu Rhaglenni’n chwarae rôl allweddol wrth gynnal cyswllt ag ysgolion a sefydliadau ieuenctid, a’u cynorthwyo i gyflawni’r gwasanaeth gorau posibl o ddysgu drwy ffilm a chyda ffilm i blant a phobl ifanc. Maent yn gweithio ochr yn ochr â thimau Marchnata a Chyfathrebu a Chymorth Cyfrifon ar raglen lawn y, o recriwtio i eiriolaeth, ac yn cyflawni lefel ragorol o wasanaeth cwsmeriaid. Mae Swyddogion Gweithredu Rhaglenni hefyd yn cydweithio’n agos â’u Cydlynydd Gweithredu Rhaglenni dynodedig i ddatblygu a chysylltu i mewn i rwydwaith cenedlaethol cryf o sefydliadau gan gynnwys y BFI, FAN a chyrff eraill ym maes y celfyddydau ac addysg.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid rhagorol; dealltwriaeth dda o’r farchnad addysg a sut gall athrawon ddefnyddio ffilm i gyflawni’u hamcanion dysgu ac addysgu; gwybodaeth weithio dda o systemau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid; dealltwriaeth dda o’r BFI, rhwydwaith FAN a sefydliadau rhanbarthol eraill ym maes ffilm a/neu’r celfyddydau, a phrofiad o ddehongli data ac adrodd arno. Mae sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn Gymraeg a Saesneg, yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

The closing date for applications is 10am Tuesday 4th January 2022.

Lawrlwythwch y Swydd-ddisgrifiad Llawn a Ffurflen Gais i gael mwy o fanylion. Dyddiad cau cyflwyno cais yw 10am, 4 Ionawr 2022.

To Apply and for More Information:

Please click the apply button. You will be taken to a simple CHM Recruit form where you can find out more information and complete your application by following the instructions.

The successful applicant must successfully undertake an enhanced DBS check, which will be arranged by the charity.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd yn llwyddiannus â gwiriad DBS.

APPLICATION FORMS ONLY - NO CVs OR AGENCIES PLEASE.

FFURFLENNI CAIS YN UNIG - DIM CV NAC ASIANTAETHAU OS GWELWCH YN DDA.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert