This job has expired

Community Development Officer

Employer
GAVO (Gwent Association of Voluntary Organisations)
Location
Newport
Salary
£24659 - £27358 per annum
Closing date
11 Jun 2021

View more

Function
Administration
Sector
Community
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

COMMUNITY DEVELOPMENT OFFICER

 

Salary Scp 27 to 30 £24,659 - £27,358 pa

Actual starting salary Scp 27 £24,659 pa

37 Hours Per Week (Monday to Friday)

These role is funded initially for 12 months (with a view to an extension)

Based in Newport

 

GAVO supports, facilitates and brokers positive change in the Well-being of people and communities through collaborative approaches

 

Third Sector Support Wales (TSSW) is the partnership between Wales Council for Voluntary Action (WCVA) and the 19 County Voluntary Councils (CVCs) working across Wales to support a thriving Third Sector. TSSW deliver 4 core pillars of activity including Governance and Sustainable Funding support.

 

GAVO is looking for an experienced Community Development Officer to provide community development support to the third sector in the City and County of Newport. You will be working as part of our area based, multi-disciplinary team in a vibrant, multi-cultural setting. Experience of working with a wide range of voluntary groups is essential as is knowledge and experience of providing governance advice and supporting groups with funding bids.

 

GAVO is looking for an enthusiastic and flexible team player to join them and make a real difference to support the community.

 

Due to the current CV-19 situation, the post has been adapted to continue to provide this service virtually, however we would hope to return to office/community based working as soon as it is safe to do so.

 

For an application pack select the apply button shown and click on vacancies. No CVs accepted. Only shortlisted candidates will be contacted. Interviews will be held remotely via Microsoft teams.

 

Closing Date: Friday 11th June at 10am

Interview Date: Week Commencing 28th June 2021

 

SWYDDOG DATBLYGU CYMUNEDOL

 

Cyflog Scp 27 i 30 £24,659 - £27,358 pa

Gwir Gyflog yn Dechrau ar Scp 27 £24,659 pa

37 Awr yr Wythnos (o ddydd Llun i ddydd Gwener)

Caiff y rôl hon ei chyllido yn y lle cyntaf am 12 mis (gyda gobaith o estyniad)

Yn gweithio o Gasnewydd

 

Mae GAVO yn cefnogi, yn hwyluso ac yn trefnu newid cadarnhaol i Lesiant pobl a chymunedau drwy ddulliau cydweithredol

 

Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) yw’r bartneriaeth rhwng Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’r 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol sy’n gweithio ar draws Cymru i gefnogi Trydydd Sector ffyniannus. Mae TSSW yn cyflawni 4 conglfaen gweithgarwch craidd gan gynnwys cymorth Llywodraethu a Chyllid Cynaliadwy.

 

Mae GAVO yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedol profiadol i ddarparu cefnogaeth datblygu cymunedol i’r trydydd sector yn Ninas a Sir Casnewydd. Byddwch yn gweithio fel rhan o’n tîm amlddisgyblaethol ar sail ardal mewn lleoliad bywiog, aml-ddiwylliannol. Mae profiad o weithio gydag amrywiaeth eang o grwpiau gwirfoddol yn hanfodol, yn ogystal â gwybodaeth a phrofiad o ddarparu cyngor ar lywodraethu a chefnogi grwpiau gyda cheisiadau am gyllid.

 

Mae GAVO yn chwilio am aelod tîm brwdfrydig a hyblyg i ymuno â nhw i wneud gwahaniaeth go iawn i gefnogi’r gymuned.

 

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda CV-19, mae’r swydd wedi cael ei haddasu i barhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn yn rhithiol, ond rydym yn gobeithio dychwelyd i weithio yn y swyddfa/gymuned cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

 

Ar gyfer pecyn cais dewiswch y botwm cymhwyso a ddangosir a chlicio ar swyddi gwag. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer y byddwn yn cysylltu â nhw. Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal o bell dros Microsoft Teams.

 

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 11eg Mehefin am 10am

Dyddiad Cyfweld: Wythnos yn Cychwyn 28 Mehefin 2021

Company

GAVO was established in 1927 and is now the longest-standing and largest County Voluntary Council in Wales.

We are committed to strengthening the effectiveness of the Voluntary and Community Sector across Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire and Newport.

Our Vision
A society where communities, individuals, partner organisations and the third sector work together in a culture of equality, shared ownership, responsibility and support to build a sustainable future.

Our Mission
To improve the lives and opportunities of communities through partnership and collaboration.

Find Us
Location
United Kingdom
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert