This job has expired

VOLUNTEERING OFFICER OPPORTUNITIES

Employer
GAVO (Gwent Association of Voluntary Organisations)
Location
Blaneua Gwent
Salary
Actual starting salary Scp 27 £14,701 pa. (pro-rata for part time roles)
Closing date
30 Nov 2020
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

VOLUNTEERING OFFICER OPPORTUNITIES
Salary Scp 27 to 30 £24,175 – £26,822 pa
Actual starting salary Scp 27 £24,175 pa. (pro-rata for part time roles)
These roles are funded for 12 months (with a view to an extension)

Striving to improve the lives and opportunities of our communities through partnership and collaboration

Third Sector Support Wales (TSSW) is the partnership between Wales Council for Voluntary Action (WCVA) and the 19 County Voluntary Councils (CVC’s) working across Wales to support a thriving Third Sector. TSSW deliver 4 core pillars of activity one of which is Volunteering.

GAVO has the following opportunities for enthusiastic and flexible team players to join them and make a real difference to support the community.

Due to the current CV-19 situation, the posts have been adapted to continue to provide this service virtually, however we would hope to return to office/community based working as soon as it is safe to do so.

VOLUNTEERING OFFICER: 37 hours per week - supporting people aged 25+ in the Blaenau Gwent area.

YOUTH VOLUNTEERING OFFICER x 2: 15 hours per week (2 days to be agreed) supporting 14 – 25 year olds in the Newport or Blaenau Gwent area.

The roles require excellent communication skills and the ability to build relationships and support both the volunteers and the volunteer involving organisations, to experience a positive and meaningful placement.

Experience of recruiting and working with volunteers and an understanding of the Third Sector are essential, along with an awareness of safeguarding procedures.

For an informal discussion about the posts, please contact Clare Watkins, Volunteering Team Manager.

No CVs accepted. This post requires an Enhanced DBS check. Only shortlisted candidates will be contacted. Please state on your form which post(s) you are interested in.

Closing Date: Monday 30th November 2020 at 10am
Interview Date: Week Commencing 7th December 2020


CYFLEOEDD AR GYFER SWYDDOG GWIRFODDOLI
Cyflog Scp 27 hyd at 30 £24,175 - £26,822 y flwyddyn
Cyflog cychwynnol gwirioneddol Scp 27 £24,175 y flwyddyn (pro rata ar gyfer swyddi rhan-amser)
Ariennir y rolau hyn am 12 mis (gyda golwg ar estyniad)

Yn ymdrechu i wella bywydau a chyfleoedd ein cymunedau drwy bartneriaeth a chydweithio

Cefnogi Trydydd Sector Cymru yw’r bartneriaeth rhwng Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a’r 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol sy’n gweithio ledled Cymru i gefnogi Trydydd Sector ffyniannus. Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn darparu 4 colofn weithgarwch, ac un o’r rheini yw Gwirfoddoli.

Mae GAVO yn cynnig y cyfleoedd canlynol i aelodau tîm brwdfrydig a hyblyg ymuno â nhw a gwneud gwahaniaeth go iawn i gefnogi’r gymuned.

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda CV-19, mae’r swyddi wedi cael eu haddasu i barhau iddarparu’r gwasanaeth hwn yn rhithiol, ond byddem yn gobeithio dychwelyd i weithio yn y swyddfa/gymuned cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny.

SWYDDOG GWIRFODDOLI: 37 awr yr wythnos - cefnogi pobl 25+ oed yn ardal Blaenau Gwent.

SWYDDOG GWIRFODDOLI IEUENCTID x 2: 15 awr yr wythnos (2 ddiwrnod i’w pennu) yn cefnogi pobl ifanc 14-25 oed yn ardal Casnewydd neu Flaenau Gwent.

Mae’r swydd yn gofyn am sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i feithrin perthnasoedd a chefnogi’r gwirfoddolwyr a’r mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr, i gael profiad cadarnhaol ac ystyrlon.

Mae profiad o recriwtio a gweithio gyda gwirfoddolwyr, ynghyd â dealltwriaeth o'r Trydydd Sector yn hanfodol, yn ogystal ag ymwybyddiaeth o weithdrefnau diogelu.

I gael sgwrs anffurfiol am y swyddi, cysylltwch â Clare Watkins, Rheolwr y Tîm Gwirfoddoli.

Ni dderbynnir CVs. Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon. Dim ond yr ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer y byddwn yn cysylltu â nhw. Nodwch ar eich ffurflen pa bost (iau) y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 30 Tachwedd 2020 am 10am
Dyddiad y Cyfweliad: Wythnos yn dechrau 7 Rhagfyr 2020

Company

GAVO was established in 1927 and is now the longest-standing and largest County Voluntary Council in Wales.

We are committed to strengthening the effectiveness of the Voluntary and Community Sector across Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire and Newport.

Our Vision
A society where communities, individuals, partner organisations and the third sector work together in a culture of equality, shared ownership, responsibility and support to build a sustainable future.

Our Mission
To improve the lives and opportunities of communities through partnership and collaboration.

Find Us
Location
United Kingdom
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert