Employment Training Officer

Employer
GAVO (Gwent Association of Voluntary Organisations)
Location
Ebbw Vale, Blaenau Gwent
Salary
£30,153 - £33,437
Closing date
14 Oct 2020

View more

Function
Training
Sector
Community
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.

EMPLOYMENT TRAINING OFFICER
Salary Scp 34 – 38 £30,153 - £33,437pa
Actual Starting Salary Scp 34 £30,153 pa
37 Hours per week
Funded until 31st March 2021
Working across Ebbw Fach North and South, Tredegar and Ebbw Fawr


The Welsh Government’s Communities for Work Plus programme will provide the infrastructure to support the ongoing delivery of Communities for Work. It will take forward the learning from the Lift Programme, and enable Lead Delivery Bodies to enhance their employment focused support for those, often with complex barriers, who are furthest from the labour market.

The programme will support individuals who are in or at risk of poverty, consistent with the obligations under the Well-Being of Future Generations (Wales) Act. It will work with key stakeholders such as Families First, Flying Start and Supporting People in providing pathways between programmes in order to provide interventions and support to prevent worklessness and economic inactivity. It will provide support for participants who fall outside the currently tightly defined geographical boundaries and eligibility criteria of Communities for Work and other ESF funded programmes.

The Employment Training Officer will be expected to develop, design, procure and organise training linked to employers’ and participants’ needs by developing, in collaboration with the Employment Liaison Officer, effective and sustained working relationships with businesses, sole traders and other employers to secure appropriate work based training and employability opportunities for participants.

You will provide a flexible, high quality service, working in partnership with Community Employment Programmes across Blaenau Gwent, and work as part of an integrated team.

An Enhanced DBS check is required. No CVs accepted. Applicants will only be contacted if they are successful in securing an interview.

Closing date for applications: Tuesday 6th October 2020 at 10am
Interview date: Week Commencing 19th October 2020SWYDDOG HYFFORDDI AR GYFER SWYDD
Cyflog Scp 34 – 38 £30,153 - £33,437 y flwyddyn
Gwir Gyflog yn dechrau ar Scp 34 £30,153 y flwyddyn
37 awr yr wythnos
Wedi’i gyllido hyd at 31 Mawrth 2021
Yn gweithio ar draws Gogledd a De Ebwy Fach, Tredegar ac Ebwy Fawr


Bydd rhaglen Cymunedau am Waith a Mwy Llywodraeth Cymru yn darparu’r seilwaith i gefnogi’r ddarpariaeth barhaus o Gymunedau am Waith. Bydd yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd yn y Rhaglen Esgyn, ac yn galluogi Cyrff Cyflawni Arweiniol i wella’r cymorth sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth ar gyfer y rhai, sy'n aml â rhwystrau cymhleth, sydd bellaf o’r farchnad lafur.

Bydd y rhaglen yn cefnogi unigolion mewn tlodi neu sydd â risg o fod mewn tlodi, yn gyson â’r rhwymedigaethau dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd yn gweithio â rhanddeiliaid allweddol fel Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau'n Deg a Chefnogi Pobl er mwyn darparu llwybrau rhwng rhaglenni er mwyn darparu ymyriadau a chefnogaeth i atal diweithdra ac anweithgarwch economaidd. Bydd yn darparu cymorth i gyfranogwyr sydd y tu allan i'r ffiniau daearyddol a’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer Cymunedau am Waith a rhaglenni eraill sy’n cael eu hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sydd wedi’u diffinio’n fanwl iawn ar hyn o bryd.

Bydd disgwyl i’r Swyddog Hyfforddi ar gyfer Swydd ddatblygu, cynllunio, caffael a threfnu hyfforddiant yn unol ag anghenion cyflogwyr a chyfranogwyr. Bydd yn gwneud hyn drwy weithio gyda’r Swyddog Cyswllt Cyflogaeth i ddatblygu perthnasoedd gweithio effeithiol a pharhaus gyda busnesau, masnachwyr unigol a chyflogwyr eraill a hynny er mwyn sicrhau bod hyfforddiant yn seiliedig ar waith a chyfleoedd gwaith priodol ar gael i gyfranogwyr.

Byddwch chi’n darparu gwasanaeth hyblyg o safon, gan weithio mewn partneriaeth â Chynlluniau Cyflogaeth Cymunedol ar draws Blaenau Gwent, ac fel rhan o dîm integredig.

Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mawrth 6 Hydref am 10am
Dyddiad y cyfweliad: Wythnos yn Cychwyn 19eg Hydref 2020

GAVO was established in 1927 and is now the longest-standing and largest County Voluntary Council in Wales.

We are committed to strengthening the effectiveness of the Voluntary and Community Sector across Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire and Newport.

Our Vision
A society where communities, individuals, partner organisations and the third sector work together in a culture of equality, shared ownership, responsibility and support to build a sustainable future.

Our Mission
To improve the lives and opportunities of communities through partnership and collaboration.

Contact Us
  • United Kingdom
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert