Swyddog Cymorth TG

Recruiter
NFP People
Location
Cardiff
Salary
£27945 - £29616 Per Annum
Posted
18 Mar 2019
Closes
08 Apr 2019
Ref
1125
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Swyddog Cymorth TG

Hoffech chi weithio i fudiad gwahanol i’r lleill? Mae ein cleient yn chwilio am Swyddog TG profiadol i ddarparu cymorth technegol effeithiol i’w swyddfeydd a chymorth Bwrdd Gwaith/Office Suite i’w holl aelodau o staff.

Ein cleient yw’r mudiad aelodaeth cenedlaethol i’r trydydd sector a gwirfoddoli yng Nghymru. Ei nod yw gweithio tuag at ddyfodol lle mae’r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb.

Swydd: Swyddog TGCh

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £27,945 yn codi i £29,616 y flwyddyn ar ôl cyfnod prawf 6 mis.

Hyd: Llawn Amser, Parhaol

Oriau: 35 awr yr wythnos. Ceir cynllun oriau hyblyg a chaniateir amser i ffwrdd yn lle unrhyw waith y mae'n ofynnol ei wneud y tu allan i oriau swyddfa arferol.

Dyddiad Cau: dydd Gwener 5ed Ebrill 2019

Darpar ddyddiad y cyfweliad: 18fed Ebrill 2019

Gweithlu gwahanol:

Mae swydd gyda’n cleient yn cynnig cyflogaeth hyblyg i chi sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae ganddo gynllun oriau hyblyg i’ch helpu i drefnu’ch gyrfa o amgylch eich ymrwymiadau personol, yn ogystal â 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod ychwanegol yn ôl disgresiwn (a ddefnyddir fel arfer pan fo’r swyddfa ynghau dros y Nadolig). Mae hefyd yn cynnig cyfraniad pensiwn hael.

Mae wedi sicrhau achrediad ‘Buddsoddwyr mewn Pobl’ ac mae’n llwyr ymroddedig i’r achosion y mae’n eu cefnogi, gan annog staff i gymryd rhan yn y Cynllun Gwirfoddoli i Gyflogeion. Ac yntau’n frwd o blaid cyfle cyfartal, y ‘cyflog byw go iawn’ a lles yn y gweithle, ni allech ddod o hyd i gyflogwr mwy ymroddedig i’w staff!

Ynglyn â’r Rôl:

Fel Swyddog Cymorth TG byddwch yn darparu cymorth technegol i swyddfeydd ein cleient, yn ogystal â chymorth Bwrdd Gwaith ac Office Suite a hyfforddiant i 90 o ddefnyddwyr. Byddwch yn sicrhau gwasanaeth cynhwysfawr sy’n ateb anghenion busnes.

Byddwch yn rheoli’r berthynas ag unrhyw gontractau TGCh yn effeithiol ac yn cynnal cydymffurfiaeth â safonau a fframweithiau cenedlaethol perthnasol, yn rheoli gweithrediad prosiectau, yn darparu hyfforddiant mewnol ac yn cefnogi’r adolygiad blynyddol o’r polisi TGCh a’i weithrediad yn enwedig mewn perthynas â sicrwydd Cyber Essentials.

Nid yw’r rhestr hon yn hollgynhwysfawr. Gellid gofyn i ddeiliad y swydd gyflawni dyletswyddau ychwanegol o bryd i'w gilydd, neu fel sy'n ofynnol, yn ôl anghenion y gwasanaeth neu’r mudiad, fel maent yn datblygu.

Amdanoch chi:

Bydd y Swyddog Cymorth TG Llwyddiannus yn rhywun sy’n gweld ei waith ac yn mynd ato, gyda’r gallu i weithio dan bwysau a sgiliau rheoli gwaith ardderchog.

Bydd gennych gymhwyster TGCh cyfredol a pherthnasol neu o leiaf 3 blynedd o brofiad o roi cymorth TGCh mewn mudiad sydd â safleoedd lluosog. Rhaid meddu ar brofiad o weithio mewn amgylchedd desg Gwasanaeth TGCh ynghyd â phrofiad o ddarparu cymorth lefel 1af ac 2il lefel gyda gallu technegol a sgiliau greddfol i ddatrys problemau.

Byddwch yn gallu cyfathrebu’n glir ac yn hyderus â staff a mudiadau allanol ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn ffordd annhechnegol ac yn gallu teithio i leoliadau pell pan fo angen.

Er nad ydynt yn hanfodol, byddai profiad o weithio yn Gymraeg a gwybodaeth am GDPR yn gaffaeliaid mawr.

Mae’n bosib y bydd gennych brofiad o swyddi tebyg i’r canlynol: Peiriannydd Desg Gwasanaeth TG, Swyddog TGCh, Swyddog Cronfa Ddata a TG, Dadansoddwr Desg Gwasanaeth, Cymorth Llinell 1af, Cymorth 2il Linell, Swyddog Gwybodaeth, Cymorth Technegol TG, Swyddog Desg Gymorth TG