Impact and Evaluation Assistant

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£24,171 per annum
Posted
14 Jan 2019
Closes
25 Jan 2019
Ref
19\005
Hours
Full Time
Contract Type
Contract

Citizens Advice provides free, independent and impartial advice and information to help people resolve their legal, money and other problems. In the past year we have helped over 2.5 million people solve over 6.2 million problems. Our national network delivers services from over 3,000 locations in England and Wales. In 2015 we won Charity Times Charity of the Year for our work. Now we want to do even more.

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor a gwybodaeth am ddim, annibynnol a diduedd i helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau eraill. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi helpu dros 2.5 miliwn o bobl i ddatrys dros 6.2 miliwn o broblemau. Mae ein rhwydwaith cenedlaethol yn darparu gwasanaethau o dros 3,000 o leoliadau yng Nghymru a Lloegr. Yn 2015, fe wnaethom ni ennill Elusen y Flwyddyn y Charity Times am ein gwaith. Nawr rydym am wneud hyd yn oed yn fwy.

£24,171 per annum
Cardiff
Full time
Fixed term until 30 September 2019
Job Ref: 19\005

We help with everything from money issues to problems at work, housing to consumer rights. Now we want to do even more.

As a member of our small Projects Team within a dynamic Wales Team. You will work across our Welsh Government funded projects and an exciting new British Gas Energy Trust funded Project in Wales.

Measuring and monitoring the outcomes for our clients is vital to to ensuring that our services achieve what we set out to deliver.  The Impact and Evaluation Officer is responsible for the collection, checking and analysis of our project data and we are looking for someone who is driven to ensure we make a difference to people's lives. 

Fel aelod o’n tîm prosiectau bach o fewn brwdfrydig Tîm Cymru; Byddwch yn gweithio ar draws ein prosiectau a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ac ar Brosiect newydd cyffrous yng Nghymru a gyllidir gan Ymddiriedolaeth Ynni Nwy Prydain.

Mae mesur a monitro’r canlyniadau ar gyfer ein cleientiaid yn hollbwysig i sicrhau bod ein gwasanaethau yn cyflawni eu nod. Mae’r Swyddog Effaith a Gwerthuso yn gyfrifol am gasglu, gwirio a dadansoddi data ein prosiectau ac rydym yn chwilio am rywun penderfynol i sicrhau ein bod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Citizens Advice values diversity, promotes equality and challenges discrimination. We encourage and welcome applications from people of all backgrounds. We particularly welcome applications from disabled and Black, Asian and Minority Ethnic people, as they are currently under represented in our workforce. We are also interested in receiving applications from Welsh speakers.

Mae Cyngor ar Bopeth yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio achosion o wahaniaethu. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Croesawn geisiadau gan bobl anabl a phobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn arbennig, gan nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn derbyn ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg hefyd.

Closing Date: 25th January 2019
Interview Date:  6th February 2019