Wales Council for Voluntary Action

Membership and Marketing Manager

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£30,785 increasing to £32,486 per annum
Posted
24 Sep 2018
Closes
15 Oct 2018
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Membership and Marketing Manager

About Wales Council for Voluntary Action (WCVA)

At WCVA we support the third sector, by which we mean anything non-government and not-for-profit, from charities, nursery groups, social enterprises, sports clubs and housing associations, to movements that tackle big economic and environmental issues such as poverty and climate change.

Our vision is for a future where the third sector and volunteering thrive across Wales, improving wellbeing for all. WCVA is going through a period of change, an exciting opportunity to make sure we deliver for our members and the third sector in Wales.

We are looking for passionate and dynamic people to make our vision a reality. If that sounds like you and you think you have what it takes why not apply to join WCVA as our new Membership and Marketing Manager.

About the role

This is an opportunity to be a vital part of the organisation by leading WCVA’s new Membership and Marketing team. In this role you will provide strong strategic leadership across our membership, marketing and communications work, ensuring delivery is supported by engaging learning and events programmes. You will also be leading an internal culture change, putting our members at the heart of everything we do.

Please apply with your CV below and we will contact you to complete the application form process.

Rheolwr Aelodaeth a Marchnata

Ynglŷn â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

Yn WCVA rydym yn cefnogi’r trydydd sector, sef unrhyw beth sy’n anllywodraethol ac yn ddielw, o elusennau, cylchoedd meithrin, mentrau cymdeithasol, clybiau chwaraeon a chymdeithasau tai, i ymgyrchoedd sy’n mynd i’r afael â heriau economaidd ac amgylcheddol mawr megis tlodi a’r newid yn yr hinsawdd.

Ein gweledigaeth yw dyfodol lle mae’r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb. Mae WCVA yn mynd drwy gyfnod o newid, sy’n gyfle cyffrous i sicrhau ein bod yn gweithio er lles ein haelodau a’r trydydd sector yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am bobl llawn angerdd ac egni i wireddu ein gweledigaeth. Os yw hynny’n taro tant â chi ac mae gennych yr hyn sydd ei angen beth am ymgeisio i ymuno â WCVA fel ein Rheolwr Aelodaeth a Marchnata newydd.

Ynglŷn â’r rôl

Dyma gyfle i fod yn rhan hanfodol o’r mudiad drwy arwain tîm Aelodaeth a Marchnata newydd WCVA. Yn y rôl hon byddwch yn darparu arweinyddiaeth strategol gref ar gyfer ein holl waith gydag aelodaeth, marchnata a chyfathrebu, gan sicrhau rhaglenni dysgu a digwyddiadau diddorol. Byddwch hefyd yn arwain newid mewn diwylliant mewnol, gan roi ein haelodau wrth wraidd popeth a wnawn.

Similar jobs

Similar jobs