Resource Centre Manager / Rheolwr Canolfan Adnoddau - Driver Essential

Recruiter
Sense
Location
TouchBase Wales, Caerphilly (Caerffili)
Salary
£27,372 - £28,683 per annum
Posted
15 Sep 2017
Closes
28 Sep 2017
Ref
149361_S_42201
Hours
Full Time
Contract Type
Contract

We are looking for a Resource Centre Manager to manage our fantastic Community Support Base, ‘TouchBase Wales’ in Caerphilly.  This fixed term role is offered until November 2018.

Title: Resource Centre Manager (Driver Essential)
Hours: 
Full time 37.5 hours per week
Location: TouchBase Wales, Caerphilly
Contract type: Fixed Term
Salary: £27,372 - £28,683 per annum
Sense salary points: 34-36

About the role 
This is your chance to make a real difference to those in Caerphilly, and neighbouring counties, with a sensory loss and other disabilities. You will be responsible for the management of the centre which includes managing the staff team and the delivery of exciting and fun opportunities. These include music sessions, dance, bowling and activities out and about in the community!

You will ensure excellent service quality for a range of services including: group provision and individualised support. One of your key roles will be to involve people with a sensory loss and their families in the design, delivery and evaluation of the services for which you are responsible; ensuring the services offered both meet their needs and preferences and are competitive in the local market. 

About you 
You will have a demonstrable track record in providing community based support through having successfully managed similar services previously. We would like to hear from you if you have experience of managing, organising, and offering direct support to people in a similar or related setting.

A full UK driving licence and use of your own vehicle is an essential requirement for this role.

The interview process will take place over two days. Please ensure that you are available for both Thursday 5th and Friday 6th October.

About us 
Sense is a national charity that supports people who are deafblind, those with sensory impairments and those with complex needs, to enjoy more independent lives.

Sense has a proven record of offering high quality, pioneering services.

Working at Sense can be incredibly rewarding; we offer the opportunity to work in a large, diverse and successful charity where people can develop their skills, knowledge and careers in a supportive and flexible environment. In addition, we have excellent training and development, the opportunity for you to join our Group Personal Pension scheme and a generous annual leave entitlement.

Closing date: Thursday 28 September 2017
Interview date: 5th and 6th October (two day interview process)
To start: To be discussed at interview

TO APPLY AND FOR MORE INFORMATION:

If you would like to find out more about this position and to complete your application, please click the 'Apply Now' button to be directed to the Sense website where you can download the information pack and complete the application form. 

We would recommend that you read the candidate guidelines and job description (available on our website) before applying. If you are a disabled candidate and require a hard copy pack or a different format for example large print, Braille or audio, further details can be found on our website.

Sense is committed to safeguarding and promoting the welfare of vulnerable children and adults and expects all employees to share this commitment. Therefore all offers of employment, where appropriate, are subject to an enhanced DBS check.

Sense is an Equal Opportunities Employer and is committed to ensuring that all staff are motivated, skilled and rewarded by their work.

No agencies please. 

Rheolwr Canolfan Adnoddau (Y gallu i yrru’n hanfodol)

Rydym yn chwilio am Reolwr Canolfan Adnoddau i reoli ein Canolfan Cymorth Cymunedol wych yng Nghaerffili, sef ‘CanolBwynt Cymru’. Caiff y swydd hon am dymor penodol ei chynnig tan fis Tachwedd 2018.

Rheolwr Canolfan Adnoddau (Y gallu i yrru’n hanfodol)
Oriau: 
Amser llawn, 37.5 awr yr wythnos
Lleoliad: CanolBwynt Cymru, Caerffili
Math o gontract: Tymor penodol
Cyflog: £27,372 - £28,683 y flwyddyn
Pwyntiau cyflog Sense: 34-36

Ynglŷn â’r swydd 
Dyma eich cyfle i wneud gwahaniaeth go iawn i’r sawl sydd wedi colli eu golwg a’u clyw ac sydd ag anableddau eraill yng Nghaerffili a’r siroedd cyfagos. Byddwch yn gyfrifol am reoli’r ganolfan, a bydd eich gwaith yn cynnwys rheoli’r tîm o staff a darparu cyfleoedd cyffrous a difyr. Bydd y cyfleoedd hynny’n cynnwys sesiynau cerddoriaeth, dawnsio a bowlio a gweithgareddau allan yn y gymuned!

Byddwch yn sicrhau bod ansawdd ystod o wasanaethau yn ardderchog, a bydd y gwasanaethau hynny’n cynnwys darpariaeth ar gyfer grŵp a chymorth wedi’i deilwra ar gyfer unigolion. Un o’ch rolau allweddol fydd cynnwys pobl sydd wedi colli eu golwg a’u clyw, a theuluoedd y bobl hynny, wrth ddylunio, darparu a gwerthuso’r gwasanaethau yr ydych yn gyfrifol amdanynt; sicrhau bod y gwasanaethau a gynigir yn diwallu eu hanghenion, yn bodloni eu dymuniadau ac yn gystadleuol yn y farchnad leol. 

Ynglŷn â chi 
Bydd gennych brofiad amlwg o ddarparu cymorth yn y gymuned, ar ôl bod yn rheoli gwasanaethau tebyg yn llwyddiannus o’r blaen. Byddem yn hoffi clywed gennych os oes gennych brofiad o reoli, trefnu a chynnig cymorth uniongyrchol i bobl mewn lleoliad tebyg neu gysylltiedig.

Mae trwydded yrru lawn ar gyfer y DU a’r gallu i ddefnyddio eich cerbyd eich hun yn un o ofynion hanfodol y swydd hon.

Bydd y broses gyfweld yn cael ei chynnal dros gyfnod o ddeuddydd. Dylech sicrhau eich bod ar gael ddydd Iau 5 Hydref a dydd Gwener 6 Hydref.

Ynglŷn â Sense  
Elusen genedlaethol yw Sense sy’n cynorthwyo pobl fyddarddall, pobl sydd â nam ar eu golwg a’u clyw a phobl sydd ag anghenion cymhleth i fwynhau bywyd mwy annibynnol.

Mae gan Sense hanes o gynnig gwasanaethau blaengar o safon.

Gall gweithio yn Sense roi boddhad enfawr; rydym yn cynnig y cyfle i weithio mewn elusen fawr, amrywiol a llwyddiannus lle gall pobl ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u gyrfaoedd mewn amgylchedd cefnogol a hyblyg. Yn ogystal, rydym yn cynnig cyfleoedd ardderchog i chi ddatblygu a chael hyfforddiant, ymuno â’n Cynllun Pensiynau Personol Grŵp a mwynhau’r hawl i wyliau blynyddol hael.

Dyddiad cau: Dydd Iau, 28 Medi 2017
Dyddiad cychwyn: 5ed a 6ed Hydref
Dyddiad dechrau: I’w drafod yn y cyfweliad

I WNEUD CAIS AC AM FWY O WYBODAETH:

Os hoffech chi gael gwybod mwy am y sefyllfa hon ac i wneud cais, os gwelwch yn dda cliciwch ar y botwm 'Apply Now'. Byddwch yn cael eich cyfeirio at ein gwefan lle gallwch lawrlwytho'r pecyn gwybodaeth a llenwi'r ffurflen gais.

Mae Sense wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant ac oedolion agored i niwed, ac mae’n disgwyl i bob un o’i weithwyr ymrwymo i wneud hynny hefyd. Felly, bydd pob achos o gynnig swydd, lle bo’n briodol, yn amodol ar wiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Sense yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod ei holl staff yn frwdfrydig, yn fedrus ac yn cael boddhad o’u gwaith

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.

Similar jobs

Similar jobs