Service Co-ordinator Camau Cadarn / Positive Steps

Location
Newport
Salary
£18000 - £19000 per annum
Posted
08 Sep 2017
Closes
22 Sep 2017
Ref
REQ0000015ES
Function
Campaigning
Hours
Part Time
Contract Type
Contract

Service Co-ordinator - Positive Steps
Location: Newport
Contract type: Fixed Term until November 2018
17.5 hours per week
Salary: Circa £19,000 per annum pro rata

Cydlynydd Gwasanaeth - Camau Cadarn
Lleoliad: Casnewydd
Math o gytundeb: Tymor Penodol tan Tachwedd 2018
17.5 awr yr wythnos
Cyflog: Tua £19,000 y flwyddyn pro rata

About the role
The British Red Cross are looking for an enthusiastic and proactive individual to join our diverse Independent Living team as a Service Co-ordinator.

Working as a Service Co-ordinator you will be responsible for building strong positive relationships and liaising with hospital staff and other medical professionals in the community, including GP surgeries, to receive patient referrals. You will be evaluating and analysing the outcomes of the services, assigning incoming referrals to a Support Assistant, monitoring the service delivery, ensuring service health and safety, evaluating progress, overseeing record-keeping, recruiting, engaging and managing volunteers, attending hospital meetings, and ensuring the team works together seamlessly.

Ynglyn a'r rol
Mae'r Groes Goch Brydeinig yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymuno a'n tim Byw'n Annibynnol amrywiol fel Cydlynydd Gwasanaeth.

Gan weithio fel Cydlynydd Gwasanaeth, byddwch yn gyfrifol am feithrin perthynas gadarnhaol a chysylltu a staff ysbytai a gweithwyr proffesiynol meddygol eraill yn y gymuned, gan gynnwys meddygfeydd, i dderbyn atgyfeiriadau cleifion. Byddwch yn gwerthuso a dadansoddi canlyniadau'r gwasanaethau, gan neilltuo atgyfeiriadau sy'n dod i mewn i Gynorthwyydd Cymorth, monitro'r gwasanaeth a ddarperir, sicrhau iechyd a diogelwch y gwasanaeth, gwerthuso cynnydd, goruchwylio cadw cofnodion, recriwtio, ymgysylltu a rheoli gwirfoddolwyr, mynychu cyfarfodydd ysbytai, a sicrhau bod y tim yn gweithio gyda'i gilydd yn ddi-dor.

About the team
Camau Cadarn/Positive Steps is a national partnership project between the British Red Cross and the Royal Voluntary Service (RVS) delivered by volunteers and staff from both organisations. The aim is to support vulnerable older people, over the age of 50, across Wales, who are experiencing a personal crisis.

Ynglyn a'r tim
Mae Camau Cadarn/Positive Steps yn brosiect partneriaeth cenedlaethol rhwng y Groes Goch Brydeinig a'r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS) a ddarperir gan wirfoddolwyr a staff o'r ddau sefydliad. Y nod yw cefnogi pobl h?n sy'n agored i niwed, dros 50 oed, ledled Cymru, sy'n dioddef o argyfwng personol.

About the person
To thrive in this role you must have knowledge of people management and have further skills and experience:

 • Educated to GCSE level (or equivalent by experience)
 • IT literate
 • Understanding of how to improve service quality for the benefit of users
 • Full driving licence holder and access to vehicle
 • Willingness to work flexible hours
 • Ability to deal with queries in a diplomatic, professional and confidential manner
 • Understanding of how to improve service quality for the benefit of users
 • Willingness to work flexible hours
 • Driving licence and access to vehicle

Ynglyn a'r person
Er mwyn ffynnu yn y rol hon rhaid i chi fod a gwybodaeth am reoli pobl a chael sgiliau a phrofiad pellach:

 • Wedi eich addysgu i lefel TGAU (neu gyfwerth a phrofiad)
 • Hyfedredd TG
 • Deall sut i wella ansawdd y gwasanaeth er lles defnyddwyr
 • Meddu ar drwydded yrru lawn a mynediad i gerbyd
 • Parodrwydd i weithio oriau hyblyg
 • Y gallu i ymdrin ag ymholiadau mewn modd diplomyddol, proffesiynol a chyfrinachol


Closing date for applications is 23:59 on the 24th of September.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59 ar y 24eg o Fedi.