Service Co-ordinator Camau Cadarn / Positive Steps

Location
Neath
Salary
£18805 - £19276 per annum
Posted
06 Sep 2017
Closes
19 Sep 2017
Ref
REQ0000015DB
Function
Campaigning
Hours
Full Time
Contract Type
Contract

Service Co-ordinator - Positive Steps
Location: Neath, Swansea and Port Talbot
Contract type: Fixed Term until 31st of March 2019
35 hours per week
Salary: Circa GBP 19,000 per annum

Cydlynydd Gwasanaeth - Camau Cadarn
Lleoliad: Castell-nedd, Abertawe a Phort Talbot
Math o gytundeb: Tymor Penodol tan 31 Mawrth 2019
35 awr yr wythnos
Cyflog: Tua GBP 19,000 y flwyddyn

About the role
The British Red Cross are looking for an enthusiastic and proactive individual to join our diverse Independent Living team as a Service Co-ordinator. This exciting position is for someone who has excellent interpersonal and communication skills and is able to lead and motivate people.

Working as a Service Co-ordinator you will be responsible for building strong positive relationships and liaising with hospital staff and other medical professionals in the community, including GP surgeries, to receive patient referrals. You will be evaluating and analysing the outcomes of the services, assigning incoming referrals to a Support Assistant, monitoring the service delivery, ensuring service health and safety, evaluating progress, overseeing record-keeping, recruiting, engaging and managing volunteers, attending hospital meetings, and ensuring the team works together seamlessly.

Ynglyn a'r rol
Mae'r Groes Goch Brydeinig yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymuno a'n tim Byw'n Annibynnol amrywiol fel Cydlynydd Gwasanaeth. Mae'r swydd gyffrous hon ar gyfer rhywun sydd a sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol ac yn gallu arwain a chymell pobl.

Gan weithio fel Cydlynydd Gwasanaeth, byddwch yn gyfrifol am feithrin perthynas gadarnhaol a chysylltu a staff ysbytai a gweithwyr proffesiynol meddygol eraill yn y gymuned, gan gynnwys meddygfeydd, i dderbyn atgyfeiriadau cleifion. Byddwch yn gwerthuso a dadansoddi canlyniadau'r gwasanaethau, gan neilltuo atgyfeiriadau sy'n dod i mewn i Gynorthwyydd Cymorth, monitro'r gwasanaeth a ddarperir, sicrhau iechyd a diogelwch y gwasanaeth, gwerthuso cynnydd, goruchwylio cadw cofnodion, recriwtio, ymgysylltu a rheoli gwirfoddolwyr, mynychu cyfarfodydd ysbytai, a sicrhau bod y tim yn gweithio gyda'i gilydd yn ddi-dor.


About the person
To thrive in this role you must have knowledge of people management and have further skills and experience:

 • Educated to GCSE level (or equivalent by experience)
 • IT literate
 • Understanding of how to improve service quality for the benefit of users
 • Full driving licence holder and access to vehicle
 • Willingness to work flexible hours
 • Ability to deal with queries in a diplomatic, professional and confidential manner
 • Understanding of how to improve service quality for the benefit of users
 • Willingness to work flexible hours
 • Driving licence and access to vehicle

Ynglyn a'r person
Er mwyn ffynnu yn y rol hon rhaid i chi fod a gwybodaeth am reoli pobl a chael sgiliau a phrofiad pellach:

 • Wedi eich addysgu i lefel TGAU (neu gyfwerth a phrofiad)
 • Hyfedredd TG
 • Deall sut i wella ansawdd y gwasanaeth er lles defnyddwyr
 • Meddu ar drwydded yrru lawn a mynediad i gerbyd
 • Parodrwydd i weithio oriau hyblyg
 • Y gallu i ymdrin ag ymholiadau mewn modd diplomyddol, proffesiynol a chyfrinachol


Closing date for applications is 23:59 on the 19th of September.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59 ar y 19eg o Fedi.